SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New

จุดเริ่มต้นของการส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า คือการเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของวิถีชีวิตได้แตกต่างจากเดิมมาก ไม่ใช่เพียงแบ่งตามกลุ่มชาย หญิง Gen X Y Baby Boomer หรือกลุ่ม/ประเภทของอาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความชอบ ลักษณะการใช้เครื่องมือสื่อสาร แฟชั่น การออกกำลังกาย ฯลฯ หรือที่หมายถึง Life Style นั่นเอง ดังนั้น ยิ่งเข้าใจลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งนำไปสู่การมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านของการแบ่งกลุ่มลูกค้า เปิดมุมมองที่กว้าง และก้าวทันโลกด้วยพลังของ Customer segmentation tools ที่ซึ่งในปัจจุบันทำให้ธุรกิจสามารถคัดสรร Target ได้อย่างถูกต้อง ให้สามารถสร้างความได้เปรียบและอยู่รอดในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อ
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-16:30 น.
- ความสำคัญของการแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation )
- เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ / ตลาดใหม่
- การแบ่งส่วนตลาดกลุ่มลูกค้าตามแนวคิด Pareto Rule 80/20
- แนวทางการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากส่วนของตลาด ( Segment ) ที่มีอยู่
- การออกแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่
- การออกแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM )
- Workshop

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2563

รุ่น 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

วิทยากร

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด IMC, CRM, CEM
- หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษาบริษัทองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- นักบริหารจัดการการตลาด
- นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
- R&D
- ผู้บริหารองค์กร
- บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการบริหารการจัดการการตลาด

วันที่และเวลา

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

สถานที่

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

ค่าลงทะเบียน

4,200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

Pro 1 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดท่านละ 300 บาท

Pro 2 Corporate Package ยอดรวม 70,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10,000 บาท
(สมัครและชำระเงินล่วงหน้า)

Pro 3 Individual Package เรียนรู้ไม่จำกัดรูปแบบ 42 ชั่วโมง* จ่ายเพียง 20,000 บาท
(สมัครและชำระเงินล่วงหน้า)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.ftpi.or.th/event/34320

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: