SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร 7Q Management การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (อบรม 5 มิ.ย. 63)

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการทำงานตลอดจนนำศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เต็มที่ ทำให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / เพื่อนร่วมงาน / องค์กร และมีกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จให้ตนเองและหน่วยงาน


วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
2. พนักงานพัฒนาจุดแข็งที่ตนเองมีอยู่ และพัฒนา ปรับปรุงได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่ตนเองมี โดยพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
3. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้มากขึ้น ทั้งจากในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทำให้การทำงานมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองภาพรวมจากการทำงานและความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
6. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะปรับตัว ปรับทัศนคติ เพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างสม่ำเสมอได้อย่างราบรื่น
7. ผู้เข้าอบรมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น
8. เพื่อให้มีบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างพนักงานทุกระดับในองค์การ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบัน
2. สภาวะขององค์กรยุคใหม่
3. ความคาดหวังขององค์กรต่อบุคลากรยุคใหม่
4. ปรัชญาในการทำงาน
5. การเสริมสร้างทัศนคติให้รักงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
6. การสร้างทีมงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. แนวทางในการทำงานอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. แนวทางในการพัฒนาตนเองด้วยการปรับทัศนคติเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี คนที่เปี่ยมสุข
9. มีความรู้ความสามารถ 7 ประการ (7Q)(Seven Quotients) ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานและชีวิตมีความสุข
- ความสามารถด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) (IQ)
- ความสามารถด้านอารมณ์ (Emotional Quotient) (EQ)
- ความสามารถในการเป็นผู้นำ(Leadership Quotient)(LQ)
- ความสามารถในการชนะอุปสรรค (Adversity Quotient) (AQ)
- ความสามารถด้านศีลธรรมจรรยา (Moral Quotient) (MQ)
- ความสามารถด้านจิตใจ (Spiritual Quotient) (SQ)
- มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ (Creativity quotient) (CQ)
10. กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ 7Q เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและในชีวิต
11. การบริหารและการจัดการอารมณ์ของตนเอง และการหยั่งรู้อารมณ์ของผู้อื่น
12. การจัดการกับความขัดแย้ง
13. การปรับเปลี่ยนจากผู้มีพฤติกรรมเชิงลบ (Reactive) มาเป็นผู้มีพฤติกรรมเชิงบวก (Proactive)
14. สรุป / ตอบข้อซักถาม

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp

วิทยากร

วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
นิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจภัตตาคาร ณ CALIFORNIA, U.S.A.

วันที่และเวลา

5 มิ.ย. 63

สถานที่

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://hipotraining.co.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: