SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร Project Management (อบรม 19 พ.ค. 63)

หลักการและเหตุผล

การวางแผนและบริหารโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและบริหารโครงการ จึงส่งผลให้การวางแผนและการบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ในที่สุด....ส่งผลถึงความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์องค์กร

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริงวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนและบริหารโครงการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนและบริหารโครงการได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: ความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการที่
1. ความหมายของงานบริหารโครงการ
2. การทำความเข้าใจ...ทำความรู้จักงานบริหารโครงการ
3. กิจกรรมระดมความคิด....การทำความเข้าใจการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้
4. ปัจจัยสำคัญแห่งการบริหารโครงงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ
5. แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำ Project อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้าง Project
7. กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์

Module 2: วางแผนการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ
8. การวางแผน....เพื่อเขียนแผนชั้นเยี่ยมในการบริหารโครงการ
• การวางแนวคิดโครงการ
• การกำหนดขอบเขต
• การกำหนดทรัพยากร....ทั้งคนและเวลา
9. การวางแผน โดยอาศัย 6’W + 1’H
10. กิจกรรม Workshop: ปฏิบัติการวางแผนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย(ถ้ามีโครงการแล้วจะให้ทบทวนแผนโครงการ)

Module 3: การดำเนินและบริหารโครงการ และ แก้ปัญหา
11. การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จุดวิกฤติ (Critical Points)
12. การรับมือกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมาย
13. การจัดระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ
14. การติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
15. กิจกรรม Workshop : การดำเนินการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
16. สรุป คำถามและคำตอบ

วิทยากร

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

วันที่และเวลา

19 พฤษภาคม 2563

สถานที่

โรงแรม โกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.dsmarttraining.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: