SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 18 พ.ค. 63)

หลักการและเหตุผล
นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติ
ผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและการกำหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้รวมถึงการให้เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการเก็บเงินโดยต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามกำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้เสียหรือหนี้สูญต่อไปในอนาคต
นโยบายสินเชื่อและเครดิต จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานภายใต้กรอบของนโยบายสินเชื่อของธุรกิจ(บริษัท)เพื่อใช้ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนดแต่นโยบายสินเชื่อจะไม่มีความหมายเลยหากผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กฎระเบียบดังกล่าวก็จะไม่มีคุณค่าเปรียบเหมือนเศษกระดาษทั่วๆไปเท่านั้นเอง
“นโยบายสินเชื่อและเครดิต”ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่องวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานทางด้านจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อสัมมนา
1. การบริหารบัญชีลูกหนี้ (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE)
2. การกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICES)
มาตราฐานสินเชื่อ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต ( 5 ‘ C )
- การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ
- การขอเปิดวงเงินสินเชื่อ
การบริหารการเก็บเงิน
3. การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ฉบับที่1,ฉบับที่2,ฉบับที่3
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้า è ของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข
5. พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า 5 ประเภท และแนวทางแก้ไข :-

- ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน - ผลัดผ่อนการชำระหนี้
- ชอบหลบหน้า - หนีปัญหา
- ชอบมีข้ออ้าง - บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้
- ชอบยื้อ (เบี้ยวไม่จ่าย) - ท้าให้ฟ้อง
- เช็คคืน - สม่ำเสมอ
(หลักเกณฑ์ความผิด “ เช็คคืน î เช็คเด้งอาจติดคุกได้ ”)
- การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Credit Control)
- Black list คืออะไร? มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร
6. การเจรจาหนี้ที่เป็นต่อ
7. การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว
8. เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร
9. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร

วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER)
บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์(ประเทศไทย) จำกัด
เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
"ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา"
เขียนหนังสือ เรื่อง"กลยุทธ์การกระชากหนี้"
ประสบการณ์บรรยาย หลักสูตรการเร่งรัดหนี้สินและการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ 29 ปี

วันที่และเวลา

18 พฤษภาคม 2563

สถานที่

โรงแรม โกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.dsmarttraining.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: