SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0

หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการที่หน้างานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ พร้อมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา คิดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน้างานที่รับผิดชอบ การทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ถึงทักษะความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ 4 ความสามารถอันได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)  ความสามารถในทำงาน (Work Ability)  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)  จึงควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมทั้งหลายจะได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ด้านนี้    

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้..
+  เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร
+ เรียนรู้และเข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 รายการประกอบด้วย ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการตน ที่เป็นหัวข้อการพัฒนาตามหลักสูตรนี้  
+ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการเรียนรู้   :

■  บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม 
■  คุณลักษณะของหัวหน้าทีมที่องค์กรต้องการ
■  ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)
         - การคิดและวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)
          - การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
          - การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking for Work Improvement)
 ■  ความสามารถในทำงาน (Work Ability)
          - การค้นหาความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุน (Waste Reduction)
          - การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
          - การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน   
         ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน
 ■  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)
         - การพูด  พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์
         - การฟัง  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ
         - การตั้งคำถาม  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ  
 ■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)
         - การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
         - การคิดทางบวกในการทำงาน
         - การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์  
         กิจกรรมระดมสมอง : ลักษณะและการแสดงออกที่สะท้อนถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
         - จัดการกับอารมณ์ขุ่นมัวด้วย 4S ■ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  


-----------------------------------------------------------------------
วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- เกมกิจกรรมเสริมมุมมอง


กลุ่มเป้าหมาย :
  หัวหน้างาน/หัวหน้าทีมจากทุกสายงาน
  เจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง
  ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าบริการอบรม :   3,900.-บาท/ต่อท่าน   ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท  นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 4,056.-บาททุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning
ส่วนลดพิเศษ!!!  มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

วิธีการชำระเงิน  :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7   ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย  พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :   คุณสุธาสินี  / โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631 หรือที่   ✉ ptccontactt@gmail.comID Line : ptccontact

สนใจรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรอื่นๆ  ดูได้ที่  http://www.ptc.in.thติดตามทาง Facebook ได้ที่ https://facebook.com/protrainandconsult  

วิทยากร

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ใครควรเข้าหลักสูตรนี้.?? (Who Should Attend)หัวหน้างาน และหัวหน้าทีม ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมหัวหน้างาน.!!!เปิดเป็นรุ่นแรกของปีนี้ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาใหม่.!!!

วันที่และเวลา

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก-ถ.วิภาวดีรังสิต แยกสุทธิสาร

ค่าลงทะเบียน

3,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 4,056.-บาททุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning
ส่วนลดพิเศษ!!! มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: