SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลใครควรเข้าหลักสูตรนี้.??? (Who should attend)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล  จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)  :  
หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...
+ เข้าใจ และตีความตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
+ รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISO และงานจัดทำระบบงาน HR

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

(ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00น. สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร==


--------------------

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :
@ ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018
@ การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
=> แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร
=> ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description
=> Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
=> เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ
=> การสอนงานหรือ OJT
=> การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency
=> การจัดการความรู้หรือ KM@ ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ
@ การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO พร้อมยกตัวอย่าง
=> ใบ CAR (Corrective Action Request)
=> ใบ NC (Non-conforming)
@ ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงาน HR
@ ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษา ISO
@ ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร@ การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)
วิธีการเรียนรู้ : - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย
- เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้
- ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร

วิทยากร : อาจารย์ ทิพอาภา ลี้เจริญ และ อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)


Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

อาจารย์ ทิพอาภา ลี้เจริญ และ อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO

วันที่และเวลา

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก-ถ.วิภาวดีรังสิต แยกสุทธิสาร

ค่าลงทะเบียน

3,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

มา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดฟรี ท่านละ 200.-บาท

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.ptc.in.th/Files/Name2/CONTENT588f4e212d1ade84fc6629ce025022325972639.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: