SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New

PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

“ถ้าโลกเปลี่ยน เราไม่เปลี่ยน = เดินถอยหลัง” องค์กรยุคใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ Digital Business Transformation ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด การจะประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญ หรือคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ ผู้นำ ซึ่งผู้นำยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญต้องมี ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ดึงศักยภาพบุคลากรออกมาใช้อย่างเต็มที่ สามารถนำองคาพยพไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดมุมมองที่ท้าทายเกี่ยวกับผู้นำในยุคปัจจุบันและอนาคต
เพื่อทราบเทคนิคการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นและสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เพื่อเรียนรู้เทคนิคผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงจากตัวอย่าง/กรณีศึกษา
วิธีการอบรม
การบรรยาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวอย่างจากกรณีศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 451-456
e-mail : training@ftpi.or.th หรือ โทรสาร 02-619-8098

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
เปิดมุมมอง แนวคิดผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง
หลักผู้นำ 4Is
– การเป็นแบบอย่าง – Influence (Idealized Influence : II)

– นักสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM)

– เข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)

– กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Intellectual Stimulation : IS)

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาของบุคคลที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สรุปและถามตอบ

วิทยากร

วิทยากร: คุณธเนศ เครือโสภณ, An Inspiring Speaker

วิทยากรที่มีประสบการณ์บรรยายและจุดประกายแรงบันดาลใจ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ Assistant Vice President, Bank of America-Los Angeles, U.S.A., Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัย

การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ เจ้าของกิจการ

วันที่และเวลา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

สถานที่

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

ค่าลงทะเบียน

4,300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

Pro 1 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนท่านละ 300 บาท

Pro 2 สมัคร 5 ท่าน/รุ่น/หลักสูตรรับส่วนท่านละ 400 บาท

Pro 3 สมัครและชำระล่วงหน้า 5 หลักสูตร

Pro 4 สมัครอบรมยอดรวม 60,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลด
(สมัครและชำระเงินล่วงหน้า)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.ftpi.or.th/event/25539

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: