SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร

Professional HR หลายๆ ท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่างของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ แนวคิด ผ่านรูปแบบรายงานต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่างๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ Performance, มิติเกี่ยวกับ Cost, มิติเกี่ยวกับ Quality, มิติเกี่ยวกับ Engagement

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

- สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ Professional HR ต้องสังเกต เพราะเกี่ยวกับ สุขภาพในด้านต่างๆ ขององค์กร
ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์สุขภาพขององค์กรและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ควรสังเกตเห็นได้ง่ายๆ และอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

- รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR (Types of reports and level of reports)
ท่านจะได้เข้าใจในรูปแบบ ชนิด ระดับของการรายงาน โครงสร้างต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR และขั้นตอนของการทำ HR Report ที่ดีได้

- ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน (HR Database & Process as a fundamental of Model)
ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำรายงาน สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรของตนได้ อาทิเช่น ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน ข้อมูลด้านการจ้างงานต่างๆ ประวัติต่างๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประวัติการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

- รูปแบบใหม่และภาพรวมของกลยุทธ์ (New Model & Strategy Overview)
ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจในภาพรวมกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรือปรับเปลี่ยนแผนทางธุรกิจ HR จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับองค์กรอย่างไร?

- รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR (Model Alignment to HR strategy) พร้อมตัวอย่างประกอบในระดับ High Level ในมิติต่างๆ
ท่านจะได้เรียนรู้รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR เพื่อแสดงถึงผลที่ก่อให้เกิด ROI สูงสุดและส่งมอบคุณค่าสูงสุดที่เหมาะสมให้องค์กรจากมุมมองของ HR ด้วยมิติต่างๆ ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย มิติเกี่ยวกับ Performance ,มิติเกี่ยวกับ Cost , มิติเกี่ยวกับ Quality และมิติเกี่ยวกับ Engagement

- การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและมิติจากประโยขน์ของรายงานรูปแบบใหม่
ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานได้ และสามารถประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง เพราะหาก HR Reports นั้นๆ สามารถสะท้อนในสิ่งที่องค์กรต้องการได้ ตามมิติทั้ง 4 ในภาพรวม ย่อมส่งผลต่อ Productivity ขององค์กรได้เช่นกัน

- ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงาน
ท่านจะได้ทราบ เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของฐานข้อมูล ระยะเวลาที่เหมาะสม ความเข้าใจในพื้นฐานของรายงานในระดับต่างๆ และให้คำแนะนำในการนำเสนอรายงานตั้งแต่ชั้น Operation ได้


Key Benefits

1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่างๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น
3.เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่างๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Report ที่ดี
4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Report ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง

วิทยากร

คุณสรวุฒิ หรณพ
- HR Head - Thailand & Vietnam, Philips Electronics (Thailand) Ltd.

วันที่และเวลา

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดา)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_616.pdf?_=20190912170427

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: