SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ต้นทุนในเรื่องของเวลา วัตถุดิบ การผลิต หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการขนส่ง หรือทางด้านอื่นๆ ก็สำคัญกับธุรกิจมากเช่นกัน ถ้าหากไม่บริหารหรือควบคุมการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมให้ดี ก็จะทำให้ก่อเกิดความเสียหายกับองค์กรได้ หากแต่บริหารและควบคุมให้ก่อเกิดประสิทธิภาพก็จะเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้ ซึ่งการเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานสายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกระบวนการทำงาน ที่ต้องการเสริมสร้างแนวคิดการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ การพัฒนาการไหลของงาน และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

• ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ (Process Definition and Process Mapping)
ท่านจะได้เรียนรู้การบริหารกระบวนการ การเขียนกระบวนการ การตอบสนองต่อประเด็นปัญหาวิกฤตเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการจัดกลุ่มความต้องการตามประชากร แต่ละ Gen

• การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า (Flow of Work and Value Stream)
ท่านจะได้รับแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการด้วยเครื่องมือในการทำ Process Mappingไม่ว่าจะเป็นแผนผังการไหล (Flow diagram) ซึ่งประกอบด้วย แผนผังการไหลของขั้นตอนการทำงาน(Process flow diagram or work flow diagram) แผนผังการไหลของลูกค้า(Customer flow diagram) ที่จะทำให้สร้างคุณค่าแก่งาน

• การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ(Waste Identification and Waste Elimination)
ท่านจะได้เทคนิคการหาความสูญเปล่า (Wastes) 7 ประการผ่านแนวคิด นิยามของความสูญเปล่า ประโยชน์ของความสูญเปล่าที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อลดการสูญเสีย ขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

• การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบ และการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร (Flow & Process Improvement and Constrain Reduction)
ท่านจะเข้าใจหลักการหาข้อจำกัดของกระบวนการในเวลาที่นานสุดหรือเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

• การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ(Single Minute Exchange of Customer (SMEC)
ท่านจะได้รับเทคนิคการจัดการกระบวนการด้วยการบริหารต้นทุนในธุรกิจ การมองมูลค่า การคำนวณความคุ้มค่า การสร้างระบบ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการเพื่อให้ Outcome มีประสิทธิผลสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

• Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องKey Benefits
1. เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

2. เข้าใจถึงการบริหารกระบวนการสร้าง Process Mapping เพื่อสร้างการไหลของงาน หาความสูญเปล่ารวมถึงขจัดความสูญเปล่าได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถพัฒนากระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

วิทยากร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน การวิเคราะห์โครงการ
การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักบริหารจัดการ ผู้บริหาร ผู้วางกลยุทธ์ และผู้ทีสนใจ

วันที่และเวลา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด(รัชดา)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_613.pdf?_=20190826094733

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: