SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Systems Thinking & Decision Making

การจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีศักยภาพการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาคือการพัฒนาคนในองค์กรให้คิดอย่างเป็นระบบ เพราะการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ที่สาเหตุตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล และวางแผนได้ครบถ้วนซึ่งเท่ากับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้ดย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยขจัดปัญหาความซับซ้อนของงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่านใดสามารถใช้กระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบได้ดี ผลงานย่อมออกมาต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนั่นเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความคิดเป็นระบบใน 3 กระบวนการหลักคือกระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการวางแผนผ่านกรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบของผู้เข้าอบรม

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

• ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดเป็นระบบ

• 3 ระบบงานสำคัญยิ่งในการบริหารและปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วางแผน)

• กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- 6 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- เครื่องมือที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญหา
ODF. Brain Stroming, Kawakita Jiro, Poka Yoke

• กิจกรรมกลุ่ม: กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

• กิจกรรมกลุ่ม: ประยุกต์การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบกับงานจริง

• กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
- การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
- การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจ
- กิจกรรมกลุ่ม: กรณีศึกษาการตัดสินใจ

• การประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
- อะไรคือ 6 มุมมองสำคัญของการคิดเป็นระบบ
- สาธิตการใช้วางแผนอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมกลุ่ม: ฝึกทักษะการวางแผนอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมปิดKey Benefits

1. เข้าใจ และทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

4. สามารถเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่างๆอย่างรอบคอบและครบถ้วน

วิทยากร

คุณสุรเจต เกิดศุข
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ร่วมทุนระหว่างปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด(รัชดา)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_629.pdf?_=20190826094134

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: