SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
(Succession Management of Objectives and Key Results)

"บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?…
OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?…
วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?..."
วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
------------------------------------------------------------
วันที่จัดงาน 14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)
สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)
________________________________________

รายละเอียดหลักสูตร
http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_outline.php

โบร์ชัวร์
http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_brochure.php

ใบสมัคร
http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_app.php
________________________________________

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา
Line - paul.pakornwit
Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686
________________________________________

หลักการและเหตุผล

OKRs หรือ Objectives and Key Results คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ
สำหรับ “ หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ ” ( Succession Management of Objectives and Key Results )” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน อบรมตั้งแต่ขั้นความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การวางแผนดำเนินงานถึงหลักการโค้ช( OKRs Coaching)ทีมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายของการวัดผล พร้อมตัวอย่างการจัดทำOKRsตามตำแหน่งงานจริง ตรงตามธุรกิจของท่าน
เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการวัดผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป
________________________________________

รูปแบบการอบรม

 Case Study
 Lecture
 Workshop
 Post-Test
________________________________________

สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม

 คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงาน OKRs กับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 อาหารเบรค เช้า - บ่าย
 อาหารกลางวัน
** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม
 โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)
________________________________________

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน) 6,250.00 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล) 6,132.07 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกชน) 437.50 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล) 429.25 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน) 187.50 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล) 61.32 บาท
………………………………………………………………………
ยอดชำระสุทธิ 6,500.00 บาท
……………………………………………………………………….

*บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ
** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้ออบรม

1) เรียนรู้และเปรียบเทียบแนวคิดการวัดผลแบบKPIs&OKRs
2) เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการวัดผลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง(Timeline)
3) เทคนิคการเลือกตัววัตถุประสงค์หลัก(Objectives)
4) เทคนิคกำหนดตั้งค่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
5) เทคนิคการเลือกค่าวัดความสำเร็จรายบุคคลKAs(Key Activities)
6) เทคนิคกำหนดตั้งค่าผลลัพธ์(Key Results)ตามหลักการ SMART
7) เทคนิคการตั้งค่าวัดระดับคะแนน (OKR Grading)
8) เทคนิคการจัดทำสารานุกรมรายละเอียดข้อมูลตัววัดผล(OKRs Dictionary)
9) เทคนิคการโค้ชตัววัดผลรายบุคคล/ตามตำแหน่งงาน (OKRs Coaching)
10) เทคนิคการเลือกเครื่องมือใช้ในการวัดผล(OKR Tools)
11) เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มวัดผล (Q4-OKRs Appraisal)
------------------------------------------------------------
กำหนดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)
สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

วิทยากร

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKR
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
- ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี

วันที่และเวลา

วันที่จัดงาน 14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สถานที่

โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

ค่าลงทะเบียน

6,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_outline.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: