SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

การบริหารการเงิน และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในองค์กร จริงอยู่ว่าในองค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่การตั้งงบประมาณของผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในแต่ละปีของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้


ผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องตระหนักถึงการตั้งงบประมาณให้ถูกต้อง และเหมาะสม การตั้งงบประมาณที่ดี คือ การวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนรายจ่ายรวมถึงต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ไป เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนต่างๆที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด


หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรสามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่างๆ ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

- ลักษณะและรูปแบบของงบประมาณ
• ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ
• เข้าใจรูปแบบของงบประมาณต่างๆ อันได้แก่ งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณส่วนเพิ่ม งบประมาณตามงวดระยะเวลาและงบประมาณต่อเนื่อง งบประมาณตามกิจกรรม งบประมาณคงที่ และงบประมาณยืดหยุ่น ตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำงบประมาณ ผ่านกรณีศึกษา
• เข้าใจถึงรูปแบบการจัดทำงบประมาณระยะยาว และงบประมาณระยะสั้น เพื่อใช้จัดทำงบประมาณในฝ่ายตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

- การจัดทำงบประมาณดำเนินงาน
• เข้าใจถึงงบประมาณดำเนินงาน ที่ใช้ในคาดการณ์ข้อมูลกำไร ขาดทุนล่วงหน้า ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop จริง โดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ ประกอบไปด้วย
- งบประมาณการขาย
- งบประมาณการผลิต
- งบประมาณวัตถุดิบทางตรง และแรงงานทางตรง
- งบประมาณค่าโสหุ้ยการผลิต
- งบประมาณต้นทุนสินค้าขาย
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
- งบประมาณประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร
• นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจัดทำเป็นงบประมาณกำไรขาดทุนของฝ่ายตนเอง หรือบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

- การจัดทำงบประมาณการเงิน
• เข้าใจถึง การประมาณการงบประมาณการเงิน อันได้แก่งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสดผ่านกรณีศึกษา และ Workshop จริง โดยประกอบไปด้วย
- งบประมาณจ่ายลงทุน
- งบประมาณเงินสด
- งบแสดงฐานะทางการเงินโดยประมาณการ
- งบกระแสเงินสดโดยประมาณ

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยนำเอางบกระแสเงินสดโดยประมาณ มาดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอได้จริง
• อธิบายหลักในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในด้านการเงิน ที่สามารถนำไปใช้ประมาณการเพื่อตัดสินใจในโครงการการเงินได้จริง อันประกอบไปด้วย NPV, IRR และ Payback Period
• Workshop เพื่อฝึกให้สามารถตัดสินใจโครงการทางการเงินได้ ผ่าน Application ใน Smart Phone (Application สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และสามารถนำไปใช้งานเพื่อวิเคราะห์ได้)

วิทยากร

ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
- ผู้เชี่ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อาจารย์พิเศษรายวิชาด้านการเงิน การจัดการต้นทุน และการวิเคราะห์โครงการมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักบริหารเงิน, นักบริหารงบประมาณองค์กร และผู้ที่สนใจ

วันที่และเวลา

วันที่ 24 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_614.pdf?_=20190619130654

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: