SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ

องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในการบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเพื่อดึงความสามารถและศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และหัวหน้างานจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆของทีมงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้

วันที่และเวลา

10 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=41962

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: