SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7 (Professional HRD Officer)


...ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.!

" หลักสูตรอบรม ที่จะช่วยปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!"

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

= = รุ่นที่ 7 จัดอบรมในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคมท 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม โกลด์ออร์คิด แบงคอก - ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) = =

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :

++ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
++ เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
++ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0
> การใช้ 70 : 20 : 10 Model
> Mobile Learning
> Action Learning
กรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
++ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
++ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง
> การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร
> การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
> การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร
> การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน
> การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล
++ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
พิเศษ.!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 200.-บาทต่อท่าน.!!!

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรมรวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย


สำรองที่นั่งได้ที่ :
>> คุณสุธาสินี (อ้น)
โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ : ptccotactt@gmail.com Line ID : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- HRD Manager Supervisor
- HRD Officer
- ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
และผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.(ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.)

สถานที่

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก-ถ.วิภาวดีรังสิต แยกสุทธิสาร

ค่าลงทะเบียน

3,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

พิเศษ.!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 200.-บาทต่อท่าน.!!!

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: