SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales Analysis)

"การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน" เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาดการขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดีอีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ด้านการขายของเราล้วนจะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงหากถูกนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่งโดยใน หลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขายด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย
ภาพรวมความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย เพื่อเข้าใจในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการขายที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย

2. เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย
ท่านจะได้เข้าใจภาพของการวิเคราะห์เป้าหมายและขอบเขตการขาย เพื่อกำหนดแผนการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า
ท่านจะสามารถวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้เป็นกลยุทธ์และแผนงานในลำดับต่อไป

4. การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด
การวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์จะให้ท่านเห็นมุมมองและข้อมูลของการขายในอดีต เพื่อนำมาพยากรณ์การขายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาดได้ในอนาคต

5. การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ
ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำกำไรได้มากขึ้น ในธุรกิจของตน

6. เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย
ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการประเมินผลและติดตามผลการขาย เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน

7. วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
ท่านจะได้วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า สร้างภาพพจน์ที่ดีกับบริษัท สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ผู้มุ่งหวังรายใหม่

8. วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ท่านจะได้ทราบถึงวิธีวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการขาย
Key Benefits

1. ทำความเข้าใจภาพรวมในการวิเคราะห์การขาย
2. รู้จักว่าข้อมูลการขายที่สำคัญมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3. เรียนรู้ หลักคิด ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย
4. ได้เปิดมุมมองจากกรณีศึกษาต่างๆ จากที่อื่น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์

วิทยากร

อ.ธเนศ เจริญมั่นคง
- อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Strategic Solution Interbational จำกัด
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักขาย ผู้ทำงานในส่วนงานบริหารการขาย

วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_561.pdf?_=20181126154717

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: