SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G กล่าวคือ Change Customer - Competition
ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหาร และกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลง แนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น "ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง" ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า "การบริหารเชิงกลยุทธ์" Strategic Management นั่นเอง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์
ท่านจะได้เรียนรู้เรียนถึงแนวคิด แนวทาง การตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

2. ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)
ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีแบบแผนเริ่มตั้งแต่ SWOT Analysis :The Strategies Bases ,Creating a Vision ,Creating a Mission Statement ,Strategic Goals / objective รวมถึงข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง และการกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

3. การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies (Identity Strategic Fit)
ท่านจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ขององค์กรท่านได้

4. Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)
ท่านจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพวงจรนวัตกรรมของโลกปัจจุบันมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลานั้นๆได้อย่างถูกต้องเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นบรรลุผลสำเร็จ

5. Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 6 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ทั้งหลักการสร้างและหลักการปฏิบัติ

6. ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shortfall in Strategic Planning)
ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นำไปเป็นแนวทางเพื่อหาข้อผิดพลาดและมองเห็นปัญหาในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างง่ายขึ้น และแก้ไขได้อย่างถูกต้องKey Benefits

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้

วิทยากร

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักบริหาร ผู้บริหาร

วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_564.pdf?_=20190121115006

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: