SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G กล่าวคือ Change Customer - Competition
ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหาร และกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลง แนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น "ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง" ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า "การบริหารเชิงกลยุทธ์" Strategic Management นั่นเอง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ท่านจะได้เข้าใจถึงหลักแนวคิดในรูปแบบของการคิดเชิงกลยุทธ์ในแบบต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพราะระบบคิดคือพื้นฐานของการจัดการทั้งหมดของผู้บริหาร ในการนำไปใช้เพื่อวางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจ เราจะเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ ก็ต้องเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เสียก่อน

2. แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Environment Change)
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดการองค์กร ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน อย่างไร?

3. นักบริหารยุคใหม่กับการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สำหรับนักบริหารงานยุคใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานย่อมมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา ซึ่งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งนั้น

4. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factor)
ท่านจะได้เรียนรู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจของตน

5. การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)
ท่านจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดได้อย่างไร ซึ่งต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ใน 3 ระดับนี้ด้วย
• กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
• กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
• กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategy)

6. การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ท่านจะได้เรียนรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับจากคนทั้งโลก ด้วยหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้บริหารควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง เพื่อวิเคราะห์และประเมินตามสถานการณ์นั้นๆ

7. การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model
ท่านจะได้แนวคิด แนวทาง การตัดสินใจ ในการดำเนินงาน การปรับกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการใช้ Business model โดยวิเคราะห์จาก Core Strategy ,Strategic Resource ,Customer Interface ,Value Network เป็นต้น
Key Benefits

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้

วิทยากร

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักบริหาร ผู้บริหาร

วันที่และเวลา

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯมีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_563.pdf?_=20190111113928

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: