SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Innovation & Business Design Thinking

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่า ความแตกต่าง เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered)

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. ทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21
ท่านจะได้เข้าใจถึงทักษะการคิดในยุคปัจจุบันว่ามีทักษะการคิดอะไรบ้าง
• Critical Thinking - Collaboration
• Communication - Creativity

2. นวัตกรรมองค์กรและการสร้างสรรค์
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้คำถามเป็นตัวชี้นำสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร เช่น What could we look at in a new way? , What could we use in a new way?

3. Design Thinking การพัฒนาแนวคิดเชิงออกแบบสไตล์ Stanford
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงถึงหลักการคิดเชิงออกแบบในสไตล์ของ Stanford ว่าเป็นอย่างไร แบบไหน

4. Why — The Advantage (ข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบ)
ท่านจะเข้าใจถึงข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบว่าทำไมยุคนี้องค์กรต่างๆ หันมาใช้ Design Thinking กัน เพราะ Design Thinking เอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)
• "เข้าใจ" กลุ่มเป้าหมาย
• "เข้าถึง" ทางออกของปัญหา
• "พัฒนา" นวัตกรรม/บริการ

5. What — Definition of Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบคืออะไร)
ท่านจะเข้าใจถึงการคิดเชิงออกแบบอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และสามารถนำเอาความคิดสร้างสรรค์ มุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย หาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบแล้วพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ตามสถานการณ์นั้นๆ

6. How —The Process of Design Thinking (กระบวนของการคิดเชิงออกแบบ)
ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ
• Empathize : ทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
• Define : ระบุปัญหาหรือประเด็น
• Ideate : ระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด
• Prototype : สร้างแบบจำลอง หรือการสร้างต้นแบบ
• Test : ทดสอบต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

7. How to Build a Culture of Empathy to Support Design Thinking (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการคิดเชิงออกแบบ)
ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและทำอย่างไรให้สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปได้Key Benefits

- เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process
- เรียนรู้การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
- เรียนรู้การสร้าง Innovation Culture ในองค์กรอย่างยั่งยืน

วิทยากร

อาจารย์ กฤษณ์ ปัทมะโรจน
- อาจารย์ประจำภาควิชา การจัดการการดำเนินงาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหาร
การปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐเเละเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 (ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น. อบรม 9.00-16.00 น.)

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์มีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_555.pdf?_=20190328095727

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: