SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ

การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆให้ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “คน” ซึ่งทีมงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค ทุกคนคือตัวแทนของบริษัท ถ้าพนักงานมีจิดสำนึกเรื่องการบริการ มีกิริยามารยาทที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ ลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น มีการแต่งกายเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทลูกค้าอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

- สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบริการ ของทีมงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค
- เรียนรู้เทคนิคการบริการ - การสื่อสารกับลูกค้า การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค
- ทักษะในการจัดการปัญหา เมื่อติดต่อกับลูกค้า (ผู้รับบริการ) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

วันที่และเวลา

20 ตุลาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43784

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: