SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Communication Power for Manager

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents1. การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in leadership style)
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสื่อสารในแบบมีภาวะผู้นำต้องมีทักษะแบบไหนบ้าง ? ซึ่งผู้นำควรสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอย่างมากที่สุด การสื่อสารเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ยิ่งใช้บ่อยทักษะการสื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

2. แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and creative atmosphere in workplace)
ท่านจะได้ทราบถึงแนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ ซึ่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์เป็นการสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางบวกในการพูดคุยเพื่อส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่ดีของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้นๆ

3. เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)
ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในสื่อสารเพื่อจูงใจ โน้มน้าวใจทีมงานให้รู้สึกเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

4. จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human relationship)
ท่านจะได้เรียนรู้หลักการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างทัศนคติในเชิงบวกกับทีมงาน เพื่อทำให้ทีมงานสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The power of questions and deep listening)
ท่านจะได้เข้าใจ ทราบถึงและเทคนิคการสร้างพลังของการฟังและการถามมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจลูกน้องและทีมงานกว่าที่เคยเป็นมา

6. ทักษะในการสื่อสาร เพื่อนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการสื่อสารในแบบต่างๆ เพื่อการนำเสนองานได้อย่างถูกต้องและราบรื่น

7. เทคนิคการสื่อสารในการประชุม (Effective Meeting)
ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของสื่อสารในการประชุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการรับทราบข้อเท็จจริง ปรึกษาหารือรวมถึงการร่วมกันตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วิทยากร

อ.ชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร
- ผู้ประกาศข่าว รายการสด "เที่ยงทันข่าว" ช่วงข่าวต่างประเทศ ช่อง PPTV HD 36
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การนำเสนอข่าว การอ่านข่าว การสื่อสารการตลาด (ภาคไทยและภาคนานาชาติ)
- อาจารย์รับเชิญพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

หัวหน้าง ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ

วันที่และเวลา

วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกศูนย์ฯ มีส่วนลด 10%

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_542.pdf?_=20181122163748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: