SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator (Effective Facilitator Skills)

Facilitator คำนี้ในปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน ในการสร้างทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitator นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ เป็นโค้ชคอยชี้แนะ และสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้วิเคราะห์ สรุปประเด็น ติดตามเชื่อมโยงสู่สิ่งใหม่ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางความคิด เป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของกระบวนการการทำงาน รวมถึงเป็นผู้คุมกฎระเบียบ และความพร้อมของทีมงาน ตลอดจนนำความคิดที่มีค่าจากทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การยอมรับในข้อตกลงร่วมกันของทีม ดังนั้น หลักสูตรนี้ Effective Facilitator Skills จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อสร้าง Facilitator ที่ดีและต้องมี Facilitation Skill เพราะเป็นทักษะที่ต้องใช้ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. เป้าหมายและบทบาทของ Facilitator
ทำไมต้องมี Facilitator
Facilitator ช่วยเพิ่มประสิทธิผลได้อย่างไร
ใครบ้างต้องมีทักษะการเป็น Facilitator และเพราะอะไร
บทบาทสำคัญของ Facilitator

2. คุณลักษณะและทักษะของ Facilitator ที่ดี
คุณลักษณะของ Facilitator ในแต่ละประเภท
การทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่ม
กระบวนการพัฒนาของกลุ่ม

3. เทคนิคและเครื่องมือในการเป็น Facilitator ที่มีประสิทธิผล
การสร้างความน่าเชื่อถือ
พฤติกรรมที่ Facilitator ควรทำ
รูปแบบและตัวอย่างคำพูดที่ Facilitator ควรพูด
การบริหารความขัดแย้งเพื่อระดมและสร้างสรรค์ความคิด

4. การหาข้อสรุป
การสร้างเครื่องมือเพื่อจำแนก จัดกลุ่มความคิด
การกระตุ้นและควบคุมการอภิปราย
การหาจุดร่วมและข้อสรุปKey Benefits


1. เข้าใจความหมาย เป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของ Facilitator และใครบ้างต้องมีทักษะการเป็น Facilitator
2. เข้าใจคุณลักษณะที่ดีและทักษะของ Facilitator ในแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของทีมงานได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถนำเทคนิคและเครื่องต่างๆ ในการเป็น Facilitator ไปปรับใช้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
- ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน :
- ที่ปรึกษาพิเศษ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_568.pdf?_=20190111113455

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: