SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกท่านในองค์กรควรจะคำนึงถึงอยู่ตลอดระยะเวลา เนื่องจากความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์กรนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงผลิตผลโดยรวม หากได้เรียนรู้และจัดการระบบต่างๆให้สอดคล้องกับ ISO 45001 แล้ว การทำงานของบุคลากรก็จะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO 45001
- เตรียมพร้อมสำหรับการนำ ISO 45001 มาเป็นมาตรฐานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในระดับสากล

วันที่และเวลา

20 พฤศจิกายน 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37775

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: