SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Psychology for Management & Motivating Techniques)

คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นอยากยิ่งกว่าบริหารงาน องค์กรใดมีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาให้แก่องค์กรได้ง่าย ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ

• ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

• การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

• เจตคติที่ดีต่อองค์การ

• เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น

• เจตคติต่องานที่ทำ

• การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

3 การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น

• ความต้องการประจักษ์ตน

• ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น

• ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ

• ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย

• ความต้องการด้านร่างกาย

4 การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

5 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

• 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนความคิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนความรู้สึก

• ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

6 เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• 5 P. for Best Attitude

• Hypothesis of Theory

• A-B-C TheoryKey Benefits

1. ทราบถึงแนวคิด หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงานยุคใหม่

2. สามารถค้นหาตนเอง และวิเคราะห์ทีมงานในเชิงจิตวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เข้าใจถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 16.00 น.

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกมีส่วนลด 10%

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_547.pdf?_=20181122161720

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: