SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

From Good to Great Manager

เคยคิดกันบ้างไหม? ว่าผู้จัดการที่ดีต้องเป็นอย่างไร? ก็คือคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการทำงานให้ได้เป้าหมายนั้น ผู้จัดการไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องสามารถบริหารจัดการทุกคนในทีมของตนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องมีความสามารถทั้งในด้านการบริหารงาน และบริหารคน ไปพร้อมๆ กัน ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย วางแผนคน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายเลยเพราะต้องทำงานร่วมกับคนผลงานถึงจะออกมาสำเร็จ ซึ่งคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องมีทักษะทั้งในการบริหารคน และงาน นั่นเอง และต้องเกิดจากการสร้างทั้งนั้น แต่การสร้างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน
หลักสูตร From Good to Great Manager จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้จัดการที่จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ให้บริหารคนได้ดีเด่น บริหารงานได้ดีเยี่ยม และได้ผลงานออกมาเป็นเลิศ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ได้อย่างไร

2. Change to great: Update Paradigm Management

• ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร

• แนวคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

• วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กรและการประยุกต์ใช้ (Knowledge & Information : Implementation)

3. Leadership 4.0: Competencies for Great Manager

• ประเมินคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำ (ทดสอบภาวะผู้นำในตนเอง)

• Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ : Digital Leadership

• Power เพื่อการควบคุมคน (ให้คุณ : ให้โทษ)

• จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ

• ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน (Boomer - Gen X - Gen Y – Gen Z)

4. From Good to Great with Coaching – Mentoring – Counseling• Coaching : เพื่อวิเคราะห์ – พัฒนา – ทำงานได้

• Mentoring : เพื่อการปรับตัว

• Counseling : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

5. ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร Great ManagerKey Benefits

1. แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่ สำหรับผู้นำยุค 4.0 แนวทางการพัฒนาตนเอง

2. สร้างการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง

3. การบริหารคนต่างวัย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

4. ทำการประเมินผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

วิทยากร

อ.จุลชัย จุลเจือ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจและการบริการ
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- นักวิชาการกองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 09:00 น. - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกมีส่วนลด 10%

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_537.pdf?_=20181115171029

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: