SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer)

ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Key Contents

1. แนวคิด หลักการขายแบบมืออาชีพ

ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก บทบาท หน้าที่ของการเป็นนักขาย กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (ก่อนการสนทนาการขาย ขณะสนทนาการขาย หลังการสนทนาการขาย) หลักการที่สำคัญของการขายเชิงรุก ขั้นตอนการขาย รวมถึงมุมมองการสร้างทัศนคติต่อองค์กร ลูกค้า และตนเองที่จะช่วยให้งานขายของคุณง่ายขึ้น

• นิยามการขายเชิงรุก (Proactive)

• การปรับทัศนคติต่องานขาย (Attitude fine tuning)

• กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (Professional selling process)

2. ปัจจัย และองค์ประกอบการขายที่สำเร็จ

ท่านจะทราบถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย ที่นักขายต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทักษะการขาย ทัศนคติที่ดีต่อการขาย แนวทางการพัฒนาและสร้างทีมเพื่อทำการขายเชิงรุก ตลอดจนแนวทางรับมือปัญหา อุปสรรค เมื่อทำการขายเชิงรุกเพื่อเปิดลูกค้าใหม่

• ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย (Factors to success in selling)

• ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก (Proactive sales techniques)

• แนวทางการพัฒนาการขายเขิงรุก

• แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก

3. เทคนิคการทำการขายแบบเชิงรุก

ท่านจะได้รับเทคนิคการขายแบบที่ไม่ต้องรอลูกค้า เทคนิคการเพิ่มยอดขายนอกเหนือจากตั้งรับ เทคนิคการเพิ่มยอดขายให้มากกว่าคู่แข่ง เทคนิคการสร้างโอกาสเมื่อได้รับการติดต่อ เทคนิคความพร้อมในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์ รวมถึงแนวทางการขายแบบฉบับลูกค้ารายใหม่

• การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์

• เทคนิคในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

• เทคนิคการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์

• เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

• แนวทางตัวอย่างบทสนทนาเพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง และการนัดหมาย

• แนวทางเทคนิคการขาย ลูกค้ารายใหม่เมื่อเข้าพบครั้งแรก

4. เทคนิคการติดต่อ และสร้างลูกค้าใหม่

ท่านจะได้รับเทคนิคแนวทางต่างๆในการเป็นนักขายมืออาชีพ ที่มองปัญหาหรืออุปสรรคเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ขายได้ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ จนกระทั่งลูกค้าเดิมเกิดการบอกต่อ เกิดฐานลูกค้ารายใหม่

• เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่

• เทคนิคแนวทางเมื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

• เทคนิคการนำเสนอ และปิดการขาย

• แนวทางการรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขาย

• เทคนิคการสรุปการสนทนา

• สรุป และแนะนำความพร้อมการทำการขายเชิงรุกในสภาวะการแข่งขันสูง
Key Benefits

1. ทราบถึงแนวคิดเรื่องการทำงานขายเชิงรุก

2. เรียนรู้แนวทางในการสร้างการทำงานขายเชิงรุก

3. เข้าใจกระบวนการ การขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

4. สามารถนำรูปแบบกลับไปสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม

วิทยากร

อ.ชนะ ก่อกิจกำธร

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์ แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (TSM)
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขาย การบริหารงานขาย

วันที่และเวลา

วันอังคาร 22 มกราคม 2562 09:00 น. - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

6,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สมาชิกมีส่วนลด 10 %

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_535.pdf?_=20181115171544

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: