SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงจำเป็นต้องมีการปรับ Mindset ของแต่ละคนให้สามารถอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันได้ ขั้นตอนการปรับ Mindset ได้แก่ การทำความเข้าใจ Mindset ที่มีอยู่ในตัวเรา การปรับมุมมองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเรา ความตั้งใจที่แน่วแน่ การเรื่มลงมือทำ และยังทำไม่ได้ แต่จะทำได้ ไม่ใช่ “ทำไม่ได้”

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset ยอมรับพลังด้านบวก พร้อมปิดกั้นพลังด้านลบ
2. เข้าใจหลักการของการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและได้ประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้น

วันที่และเวลา

7 พฤษภาคม 2564

ค่าลงทะเบียน

3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43926

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: