SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [งานนอกสายการผลิต]

แนวความคิดการปรับปรุงงานโดยใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกสายการผลิตก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่นงานด้านลอจิสติกส์ โรงพยาบาล ร้านอาหาร งานบริการ เป็นต้น
ในหลักสูตรนี้จะแสดงถึงเทคนิคการทำงานมาตรฐานในแบบที่ไม่เป็นวงรอบ ให้สามารถนำไปวางแผนกำลังคน รวมถึงปรับปรุงได้ เพื่อยกระดับผลิตภาพโดยรวมขององค์กร สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้

วันที่และเวลา

17 สิงหาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

3,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36735

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: