SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]

ในอุตสาหกรรมการผลิตมีดัชนีชี้วัดอยู่หลายตัว การยกระดับผลิตภาพให้ได้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่จนถึงระดับ SME ต่างควรที่จะทราบ เทคนิคเหล่านี้เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งอยู่เสมอ
หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาในระดับกลาง มุ่งหวังให้สามารถนำเอาเทคนิค เครื่องมือทาง วิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการทำไลน์ balance , เทคนิคการวิเคราะห์ Loss , การวางแผนกำลังคน เป็นต้น
หลักสูตรนี้เหมาะกับหัวหน้างานระดับต้น จึนถึงระดับบริหาร บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

วันที่และเวลา

5 ตุลาคม 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36741

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: