SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการบริหารต้นทุน และวางระบบการบริหารได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวทางการบริหารต้นทุน ไปใช้งานจริงในองค์กรได้

วันที่และเวลา

26 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43182

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: