SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร

เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่และเวลา

27 กันยายน 2562

ค่าลงทะเบียน

3,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36790

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: