SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญคือการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กร การสำนึกในความรับผิดชอบ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความจำกัดทางด้านทรัพยากร ซึ่งบุคลากรในองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้  อาจทำให้เกิดปัญหาติดขัดในกระบวนการทำงาน ดังนั้นความสุขในการทำงานและความสำเร็จที่สูงขึ้นขององค์กรที่เปรียบเสมือน “บ้านของเรา” จึงต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองใหม่ ของบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นสมาชิกในบ้าน

วันที่และเวลา

9 มีนาคม 2564

ค่าลงทะเบียน

3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36683

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: