SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ (HR Aspect for New HR)

งาน HR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้นำเอาเครื่องมือและเทคนิควิธีมาใช้เพื่อให้บริหารจัดการ คนทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นัก HR มือใหม่ ที่เพิ่งมาจากหน่วยงานอื่น หรือนักศึกษาที่จบมาทำงานใหม่ ทำงานภาคปฏิบัติโดยเข้าใจพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง และทำงานได้จริง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการเรียนรู้ :

วันที่ 1 : วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00-16.30)
วิทยากร อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

= การบริหารกำลังคนและการสรรหาเชิงรุก
- พื้นฐานการวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)
- พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
- กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก
= เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ
- รูปแบบของการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์
- เทคนิคการแบ่งเวลาสัมภาษณ์
- เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ "ใช่" อย่างได้ผล
- แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ "ใช่" อย่างได้ผล
= การบริหารผลการปฏิบัติงาน
- พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม
- การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking
= Competency กับงาน HR
- ความหมายของ Competency
- คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล
- ประเภทและการแบ่งระดับ Competency
- ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 2 : วันที่ 18 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00-16.30)
วิทยากร : อ.อดิศร ใจบุญ


= การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
- การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว "นิ่ง"
- ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management
- ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Management
= การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
- หน้าที่งานของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
- การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน
- การปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน
- การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี กับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
= ถาม - ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน
- ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผลจริง
- เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
- ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ


ค่าบริการอบรม 6,900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 7,383.-บาท/ต่อท่าน นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เหลือยอดชำระ 7,176.-บาท)

ฟรี!!! ทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ "การสัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI"

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง ที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจ บริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

อ.อดิศร ใจบุญ
วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากร ที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กร ในธุรกิจบริการและโรงงาน อุตสาหกรรมหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าของธุรกิจขนาด SME ผู้จัดการทุกสายงาน หัวหน้างานทุกสายงาน ผู้สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 17-18 สิงหาคม 2561 (หลักสูตร 2วัน)

ค่าลงทะเบียน

6,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: