SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001: 2553)

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท8001:2553) เป็นมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการแรงงานที่ทางราชการกำหนดให้สถานประกอบการทุกแห่งต้องจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ยอมรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการมีระบบจัดการคุณภาพเพื่อประกอบว่าผู้ประกอบการจะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด จึงควรที่สถานประกอบจะได้เรียนรู้เพื่อนำไปจัดทำระบบและปรับใช้ต่อไป

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการเรียนรู้ :

ภาคเช้า : 09.00-12.00 น.
Þ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มรท.8001:2553
Þ ข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 (ข้อ 5.1-5.12)

ภาคบ่าย : 13.00-16.30 น.
Þ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย
Þ กรณีศึกษาและตัวอย่างเพื่อการปรับใช้
Þ ตอบข้อซักถาม

= = อบรมวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30น. = =
สถานที่ โรงแรม HIP Bangkok - รัชดาภิเษก
ค่าบริการอบรม 2,900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 3,108.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)

สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
E-Mail : ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

อ.อดิศร ใจบุญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย และหลักสูตรอื่น ๆ
■ การบริหารทรัพยากรบุคคล
■ จิตสำนึกรักองค์กร/รักงาน
■ ทักษะหัวหน้างานในสายการผลิต
■ การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
เป็นต้น พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและการตรวจสอบข้อกำหนดตามมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการที่สามารถนำไปปรับใช้และทำได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าของธุรกิจขนาด SME ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ/หัวหน้างาน คณะกรรมการ มรท.ขององค์กร

วันที่และเวลา

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่

โรงแรม HIP Bangkok-รัชดาภิเษก

ค่าลงทะเบียน

2,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: