SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Professional Competency Setting)

ในสภาวะปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และปรากฎว่าองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นิยมนำเอาสมรรถนะ (Competency)มาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหา การพัฒนาและการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency)อย่างถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการเรียนรู้ :

++ ทบทวนเรื่องสมรรถนะ (Competency)
++ ความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency)
++ แนวทางในการจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งาน
- วิเคราะห์หน้าที่งานหลัก
- กำหนดความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ต้องการตามตำแหน่งงาน
- กำหนดความหมายของสมรรถนะตามหน้าที่งานที่กำหนด
- กำหนดตัวชี้วัดหลัก (Key Action)
- กำหนดจัดทำPersonal Competency Profile
++ ฝึกปฏิบัติการจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองเป็นรายบุคคลตามแนวทางการจัดทำCompetencyที่กำหนด
++ นำเสนอและวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

อบรมวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ค่าบริการอบรม 2,900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 3,108.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
E-Mail. : ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าของธุรกิจขนาด SME Manager/Supervisor HRD Officer ผู้สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขมวิท 26

ค่าลงทะเบียน

2,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: