SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เน้นสำหรับ HR

องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และCompetencyมาใช้่กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยหืทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งทั้ง HR และหัวหน้างานต่างต้องสามารถตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและคำถามเชิงสมรรถนะเพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการเรียนรู้ :

>> ความสำคัญของการตั้งคำถามสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน
>> ทบทวนรูปแบบการสัมภาษณ์
>> เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
>> สมรรถนะ (Competency) กับการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ
>> แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ
> รูปแบบอื่นของการตั้งคำถามสัมภาษณ์ที่ควรนำมาใช้
>> ฝึกปฏิบัติการเขียนตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicators) เพื่อนำมาใช้ตั้งคำถามสัมภาษณ์
>> ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวอย่าง/สมรรถนะตัวอย่างพร้อมวิพากษ์ให้ความเห็น
>> ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเชิงพฤติกรรม
>> มอบหมายการบ้านเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม


วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
เจ้าของธุรกิจขนาด SME, HR Manager, Recruiters, ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

= อบรมวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. =

ราคาพิเศษ!! 2900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 3,108.-บาท นิติบุคคลหักภาษ๊ ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
ฟรี!!! หนังสือ "สัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI"


สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี /โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
E-Mail. : ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าของธุรกิจขนาด SME, HR Manager, Recruiters, ผู้สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26

ค่าลงทะเบียน

2,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

ฟรี!!!! ทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ "สัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI"

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: