SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ (Effective Project Management Program)

การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ
โปรแกรมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด

สิ่งที่จะได้รับ
1.เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2.เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน
3.สามารถกำหนดโครงการ วางแผนโครงการ และดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
4.สามารถติดตามและควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สามารถบริหารต้นทุนของโครงการ และนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วัตถุประสงค์

1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ท่านจะเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารโครงการ ประเภทของการบริหารโครงการ ลักษณะของงานโครงการ (วัดความคืบหน้าได้ง่ายและไม่สามารถวัดความคืบหน้าได้ง่าย) วงจรชีวิตของงานโครงการ ผลสำรวจของงานโครงการ รวมถึงบทบาทและทักษะของผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ
• Project Life Cycle
- S-Curve
- J-Curve

2. ประเภทของการบริหารงานโครงการ
ท่านจะเข้าใจประเภทของการบริหารงานโครงการให้เกิดความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย งานประจำ (Routine Base) และงานโครงการ (Agenda Base) อีกทั้งมองเห็นความแตกต่างระหว่างงานโครงการและงานทั่วไปที่มีผลกระทบกัน

3. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase
ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดยการทำแผนโครงการ (Plan) ตารางเวลา (Schedule) การควบคุม (Control) ให้เกิดความสอดคล้องกับทีมงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition)
ท่านจะเรียนรู้การกำหนดปัญหา เขียนเป็นข้อความปัญหา กระบวนการในการบริหารโครงการ การเลือกผู้จัดการโครงการ การกำหนดเป้าหมายและตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป้าหมายเชิงปริมาณและวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อการการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผนโครงการ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้
• Problem Statement
• Business Processes
• Project Management Process
• Goals and Objectives
• SMART Goal Setting
• Goal conversion process comes to planning
• Scope Time Cost
• Object Project in 3D
• Project Success
• Project value and project cost
• Project Manager Selection
• Project on Firm Value
• Activities or projects that add value

5. Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
ท่านจะเรียนรู้กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงานและกิจกรรม การวางแผนด้านเวลาของโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
• ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
• Project Planning Tools
- Work Breakdown Structure (WBS)
- Linear Responsibility Chart (LRC)
• Project Budgeting
- การทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
- การทำงบประมาณแบบล่างขึ้นบน (Build-up Budgeting)
• Project Cost

6. Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
ท่านจะเรียนรู้รูปแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงลำดับก่อน-หลัง การแบ่งงานตามประเภทต่างๆ เพื่อให้การบริหารโครงการง่ายขึ้น และเสร็จตามกำหนด
• Process Base
• Task Base
• Function Base
• เทคนิคของ PERT/CPM และ Critical Chain เพื่อจัดตารางลำดับของงานโครงการ

7. Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
ท่านจะเรียนรู้การเปรียญเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับแผนโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การจัดการความเสี่ยง การหาปัจจัยเสี่ยง ความก้าวหน้าของงาน ผลการดำเนินการโครงการ ตัวชี้วัดในการติดตามโครงการแบบ Return Map เพื่อบรรลุความสมดุลระหว่าง Cost, Time & Performance parameters อื่นๆ ให้เกิดความสำเร็จของโครงการ
• Project Risk
• Risk Management
• Risk Factors
• Work or Task Progress
• Project Performance
• Project Tracking with Return Map

8. Phase 5 : การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
ท่านจะได้เทคนิคการประเมินโครงการที่เป็นมาตรฐานผ่านตัวชี้วัดผลการประเมิน 5 ตัว การประสานงานในโครงการและการสื่อสาร การบริหารคนในโครงการ การประเมินทางด้านการเงิน การประเมินปัญหาในโครงการ การประเมินผลงานโครงการหลังจากสิ้นสุดเพื่อใช้สำหรับการวางแผนและพัฒนาต่อยอดต่อไป
• 5 Evaluation Measures
- Project release (PR)
- Time to release (TR)
- Break even time (BET)
- Break even after release, BEAR
- Return Rate
• Project Coordination and Communication
• Financial Assessment
• Project Evaluation
• Project Evaluation after Completion and Follow Up

9. การบริหารคนในโครงการ (People Management)
ท่านจะได้เทคนิคการเข้าใจคนที่แตกต่าง การบริหารพฤติกรรมการทำงานโดยยึดหลัก 3 B (Background (Experience), Believe, Behavior) และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดความเหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

10. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงการสื่อสารให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

วิทยากร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

วันที่และเวลา

วันอังคาร ที่ 11 และ วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 (09:00 - 16:00 น.)

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

14,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สำหรับสมาชิกลด 10%

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_507.pdf?_=20180628165630

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: