SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดทำข้อคำถามสัมภาษณ์มาตรฐานเพื่อให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับ Recruiter และหัวหน้างาน

ภายใต้ความเร่งรีบของการทำงานในแต่ละวัน ในการคัดเลือกผูัสมัครงานให้ได้คนที่ "ใช่" ทั้ง HR Recruiter และหัวหน้างาน ควรต้องมีข้อคำถามสัมภาษณ์มาตรฐาน (Standard Interview Question) ที่จัดทำว้ตามคุณลักษณะที่เป็นทักษะและพฤติกรรมการแสดงออกที่ต้องการตามงาน (Job Skills & Attributes) เพื่อให้สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ "ใช่" อย่างได้ผล และประหยัดเวลา

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการเรียนรู้ :


+ บทบาทของหัวหน้ากับการสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน

+ รูปแบบการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้คัดเลือกผู้สมัครงานได้ผล

+ แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

+ ฝึกปฏิบัติการเขียนตัวชี้วัดหลัก (Key Action) เพื่อนำมาใช้ตั้งคำถามสัมภาษณ์

+ แนวทางการพิจาณาว่าคำตอบที่ตั้งเป็นมาตรฐานหรือไม่?

+ ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย SAR Technique พร้อมวิพากษ์ให้ความเห็น
วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม
ราคาพิเศษเดิม 3900 บาท เหลือเพียง 2900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวม Vat 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

ฟรี!!! ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ "การสัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI"
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร


วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

HR Recruiters , หัวหน้างานทุกสายงาน, ผู้จัดการ, ผู้ที่มีหน้าที่ในการสัมภาษณ์งาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26

ค่าลงทะเบียน

2,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

ฟรี!!! ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ "การสัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI"

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: