SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (S&OP: Sales and Operation Planning)

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แผนเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อองค์กร สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องร่วมกันการวางแผน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมต่อการตัดสินใจ อาทิเช่น ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความสามารถในการผลิต ตลอดจนข้อมูลสินค้าคงคลังที่บริษัทมีอยู่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หากสามารถนำเสนอให้อยู่ในรายงานเดียว จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้คือการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ การวางแผนการขายและการปฏิบัติการคือกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้บริษัท รักษาสมดุลของอุปสงค์อุปทานในภาพรวม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบบูรณาการสมัยใหม่ ที่ได้มีวางแผนกลยุทธ์ แล้วนำมาสู่การนำไปปฏิบัติ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ถูกจัดทำขึ้นในแต่ละหน่วยงาน จะถูกนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการขาย แผนการผลิต แผนการจัดหา แผนกำลังคน แผนการปฏิบัติการ และแผนการจัดส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าตามความต้องการ การดำเนินการดังกล่าวนี้ จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าแผนการขายและปฏิบัติการ แผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning หรือ S&OP) เป็นเครื่องมือการจัดการแบบบูรณาการที่จับต้องได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง S&OP เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างสมดุลระหว่างการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) และ การวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Operation Planning) ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในกระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการขายและการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติ Workshop กระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอากระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ไปใช้ในองค์กรของตนเองได้
เนื้อหาการอบรม
วิวัฒนาการของ Integrated Business Management
การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP) คืออะไร?
ประโยชน์ของ S&OP
บทบาทของผู้บริหารใน S&OP
องค์ประกอบของ S&OP
กระบวนการเตรียมข้อมูล S&OP
การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
ทำความเข้าใจ S&OP Spreadsheet
การประชุม S&OP ประจำเดือน
ขั้นตอนการนำ S&OP ไปใช้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการ S&OP
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการใช้งาน S&OP ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

วิทยากร

ดร.คมน์ พันธรักษ์
าจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักการตลาด นักบริหารระดับต่าง ๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (09:00 - 16:00 น.)

สถานที่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าลงทะเบียน

5,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สำหรับสมาชิลด 10%

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_400.pdf?_=20180109173624

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: