SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ้นไป มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เกินจากที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด  

วันที่และเวลา

20 ตุลาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=22439

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: