SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

การทำงานหากการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ จะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้นย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือตัวบุคคล สาเหตุอาจเกิดจากความประมาทของบุคลากรเอง อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไม่ได้รับการเอาใจใส่ หรือเกิดจากระบบการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่ปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น คลังสินค้าก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการควบคุมดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากในด้านความปลอดภัย ทั้งเครื่องมือ บุคลากร สถานที่เก็บ ชั้นวางสินค้า หรือสินค้า ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องทราบวิธีการควบคุมและการจัดการได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวมทั้งการป้องการและการแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น หากสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสีย และมีความปลอดภัย จะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น

วันที่และเวลา

20 เมษายน 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=14622

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: