SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

" การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร " [ Cresitive (creative + positive) Thinking ]

การคิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ จะนำให้บุคลากรคิดและมองสิ่งต่าง ๆ ในด้านสร้างสรรค์ เช่น เขาจะคิดก่อนทำ คิดว่าคนส่วนใหญ่หวังดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน คิดว่าสิ่งต่างๆ น่าสนใจ คิดว่าพอทำได้ เขาจะคิดคล่อง คิดสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เมื่อคิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ก็จะพาให้จิตใจเป็นไปในทางบวกไปด้วย

จิตใจที่สร้างสรรค์ทางบวก จะทำให้บุคลากรมีจิตใจที่ชื่นบาน สดใส โล่งโปร่งใจ ศรัทธาคนรอบข้าง สนใจทำสิ่งใหม่ กระตือรือร้นและมีใจที่สนุกกับงาน เมื่อจิตใจเป็นแบบสร้างสรรค์ทางบวก ก็จะนำไปสู่การพูดที่สร้างสรรค์ต่อไป

การพูดที่สร้างสรรค์ บุคลากรที่มีจิตใจสร้างสรรค์จะพูดให้กำลังใจคน พูดเรียบง่าย พูดด้วยความให้เกียรติ พูดแสดงความชื่นชมคนอื่นได้ และพูดอย่างสร้างสรรค์ คนที่มีการพูดอย่างสร้างสรรค์มักจะมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ตามไปด้วย

พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ บุคลากรจะเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและสังคม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนต่อคนอื่นอย่างสุภาพชน ถูกกาลเทศะ และเปิดใจ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ผลดีต่องาน ที่เกิดจากการคิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ จิตใจ การพูดและพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทางบวก คือ งานสำเร็จ งานราบรื่น งานสนุก งานเดินดี งานคล่อง งานงอกเงย งานมีชีวิตชีวา งานลื่นไหล งานมีคุณภาพ งานคึกคัก งานเดินเร็ว งานน่าสนใจ งานเฟื่องฟู งานเดินต่อเนื่อง งานรื่นรมย์ งานมั่นคง งานมีพลัง งายขยาย งานถูกต้อง งานเติบโต งานเรียบร้อยและงานสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
2. การคิดบวก (Positive Thinking)
3. การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Cresitive Thinking)
4. บรรยากาศสร้างสรรค์ (Cresitive Climate)
5. การคิดอย่างมีโฟกัส (Focus Thinking)
6. การลดความคิดทางลบ (Negative Thinking Decreasing)
7. การเพิ่มความคิดทางบวก (Positive Thinking Increasing)
8. การใช้ความคิดทางบวกอย่างสร้างสรรค์สร้างความผูกพันอันดีในองค์กร (Engagement)

วิทยากร

อาจารย์รัศมี ธันยธร ซึ่งเป็นผู้คิดค้นหลักสูตร “การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร (Cresitive (creative+positive) Thinking)” เป็นวิทยากรสอนด้วยตนเอง แก่นแท้และที่มาของหลักสูตรนี้คือ อ.รัศมี ธันธรต้องการหาวิธีทำให้คนทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งผู้บริหารและบุคลากร ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงาน โดยมีเป้าหมายให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รับความสำเร็จสูงยิ่งๆขึ้นไป และพนักงานมีความสุขกับงาน (Job Satisfaction) และมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Engagement)

อาจารย์รัศมี ธันยธร จบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ และศึกษาเจาะลึกด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดทางบวกโดยเฉพาะ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบุคคล และการสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมและองค์กรเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน อาจารย์รัศมี ธันยธร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์คนแรกของประเทศไทย เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ อาจารย์รัศมีใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางบวกด้วยตนเองมากว่า 10 ปีและพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรสัมมนา และฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างตรงจุด และเห็นผลได้ทันทีในห้องสัมมนา

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่ต้องการฝึกตนเอง ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก และไม่คิดลบในการทำงาน

วันที่และเวลา

17-18 พฤษภาคม 2561

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค

ค่าลงทะเบียน

13,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.creativitycenter.co.th/public-course.php?id=66#.WlgYn6iWbIU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: