SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทุกระดับ
* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

วันที่และเวลา

9-10 ตุลาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4729

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: