SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอัตรายอย่างถูกวิธี

ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งการบวนการนำเข้า การจัดเก็บ และการผลิต เพื่อมิให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงาน ประชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์หรือสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองสารเคมีและวัตถุอันตรายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และหลักสูตร “การจัดเก็บรักษาสาเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี” จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรหรือสถานประกอบการของท่านมีการรักษาและจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการของท่าน หากบุคคลากรของท่านมีความรู้และความเข้าใจ ซึ่งก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับและความชื่อถือและส่งผลให้องค์กรของท่านได้เปรียบในเชิงรุก และประสบความสำเร็จ

วันที่และเวลา

4 ตุลาคม 2561

สถานที่

โรงแรม my hotel CMYK

ค่าลงทะเบียน

3,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4767

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: