SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา การใช้ชีวิต และการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน หัวข้อฝึกอบรมนี้จึงมุ่งเน้นการสื่อความ ให้เกิดความเข้าใจในงานขายสำหรับลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักสำคัญ

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=9196

วันที่และเวลา

24 พฤศจิกายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=9196

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: