SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการ

วัตถุประสงค์    1. มีหลักการในการเขียน(วางแผน)โครงการ และนำเสนอเพื่อให้โครงการได้รับการอนุมัติ                          2. เข้าใจและมีวิธีในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

วิทยากร

อาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์

วันที่และเวลา

2 เมษายน 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4755

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: