SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร Work Improvement ปลดล็อคปัญหาเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน เพื่อให้นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ได้ผล ซึ่งแนวทางการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นแนวทางที่ใช้อย่างได้ผลแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม มีกระบวนการที่ทำอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ค้นหาข้อบกพร่อง วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดวิธีปรับปรุงแก้ไข ทดลองปฏิบัติ ติดตามผล และกำหนดเป็นมาตรการปฏิบัติ แล้วทำเช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องในข้อบกพร่องอื่นๆต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยในการค้นหาข้อบกพร่อง วิเคราะห์สาเหตุ การนำไปปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลจะต้องใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่และเวลา

16 พฤศจิกายน 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4775

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: