SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)

รายละเอียดการอบรม หลักสูตร การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)

รายละเอียด หลักสูตร อบรม โฟล์คลิฟท์

รายละเอียด หลักสูตร อบรม โฟล์คลิฟท์

รายละเอียด หลักสูตร อบรม โฟล์คลิฟท์

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

08.30 – 09.00

ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 – 12.00

บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ

- สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท

- ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น

- การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์

- ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน

- การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า

- การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมั่นคงของรถ, ข้อควรระวัง

- คุณสมบัติผู้ขับขี่และการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

- ขั้นตอนปฏิบัติก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และนำรถไปใช้งาน

- การเข้ารับสินค้าและนำสินค้าเข้าเก็บในชั้นวาง

- อุบัติเหตุจากรถยก และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

- ทดสอบภาคทฤษฎีและเฉลยข้อสอบ ,ชี้แจงการสอบภาคปฏิบัติ

13.00 – 16.00

สาธิต ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

- วิธีตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์

- ฝึกปฏิบัติและทดสอบการใช้งานโฟร์คลิฟท์

วิทยากร

ทีมงานวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถใช้รถฟอร์คลิฟท์ได้เบื้องต้น

วันที่และเวลา

21 พ.ค. 61

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย (ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ใกล้สวนหลวง ร.9)

ค่าลงทะเบียน

2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

รุ่นอบรม
พฤษภาคม 21 พ.ค. 61
มิถุนายน 25 มิ.ย. 61
กรกฎาคม 23 ก.ค. 61
สิงหาคม 20 ส.ค. 61
กันยายน 24 ก.ย. 61

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainerinthai.com/safety-training/อบรมโฟล์คลิฟท์.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: