SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

อบรม ปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น โมบายเครน (Mobile Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

รายละเอียดการอบรม หลักสูตร “ผู้บังคับ” “ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ” และ “ผู้ควบคุม”

ปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น โมบายเครน (Mobile Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

(วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

รายละเอียด หลักสูตร อบรม โมบายเครน

รายละเอียด หลักสูตร อบรม โมบายเครน

รายละเอียด หลักสูตร อบรม โมบายเครน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1

08.00 – 08.30 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม

08.30 – 17.30 1. การอบรมภาคทฤษฎี

(7.5 ชั่วโมง) (1.1) ความรู้พื้นฐาน

(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552

(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

(1.2) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร

วันที่ 2

08.00 – 17.00 (1.3) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น

(7.5 ชั่วโมง) (1.4) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น

(1.5) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(1.6) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch

(1.7) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

(1.8) การอ่านค่าตารางพิกัดยก

(1.9) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

(1.10) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(1.11) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

17.00 – 17.30 ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม

วันที่ 3

08.00 – 18.00 น. 2. การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง

(2.1) การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

(2.2) การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

(2.3) การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย


หมายเหตุ:

วิทยากร

ทีมงานวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงาน หรือ ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่และเวลา

14 - 16 พ.ค. 2561

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย (ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ใกล้สวนหลวง ร.9)

ค่าลงทะเบียน

7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainerinthai.com/public-training/อบรมโมบายเครน.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: