SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

อบรม เครน ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

รายละเอียดการอบรม หลักสูตร “ผู้บังคับ” “ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ” และ “ผู้ควบคุม”

ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

(วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

รายละเอียด หลักสูตร อบรม เครน

รายละเอียด หลักสูตร อบรม เครน

รายละเอียด หลักสูตร อบรม เครน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1

08.45 – 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม

09.00 – 16.30 (1.1) ความรู้พื้นฐาน

(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552

(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

วันที่ 2

08.30 – 12.15 (1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

(1.4) การใช้สัญญาณมือ

(1.5) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

(1.6) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(1.7) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

(1.8) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

13.15 – 13.30 ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม

13.30 – 16.30 การทดสอบภาคปฏิบัติ การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก

วันที่ 3

09.00 – 16.00 น. การทดสอบภาคปฏิบัติ

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

16.00 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

วิทยากร

ทีมงานวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงาน หรือ ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่และเวลา

17 – 18 พ.ค. 61

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย (ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ใกล้สวนหลวง ร.9)

ค่าลงทะเบียน

5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

รุ่นบอรม:

พฤษภาคม 17 – 18 พ.ค. 61
มิถุนายน 12 – 13 มิ.ย. 61
กรกฎาคม 10 – 11 ก.ค. 61
สิงหาคม 16 – 17 ส.ค. 61
กันยายน 13 – 14 ก.ย. 61
ตุลาคม 18 – 19 ต.ค. 61
พฤศจิกายน 15 – 16 พ.ย. 61

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainerinthai.com/public-training/อบรมเครน.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: