SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (อบรม จป.เทคนิค)

รายละเอียดของหลักสูตร อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคงาน (อบรม จป.เทคนิค)

ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม
ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป.เทคนิคสมัครเข้าอบรม หลักสูตร จป.เทคนิค


เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เลขทะเบียนที่ จป. ๕๕ - ๐๐๘ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1

08:30 – 08:45 ลงทะเบียน

08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม

09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย


วันที่ 2

09:00 – 16:30 หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน

(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง


วันที่ 3

09:00 – 16:30 หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

16:30 – 17:00 ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และผ่านการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" เรียบร้อยแล้ว

วันที่และเวลา

วันที่ 4 – 6 มิ.ย. 61

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย (ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ใกล้สวนหลวง ร.9)

ค่าลงทะเบียน

3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

รุ่นอบรม:

มิถุนายน 4 – 6 มิ.ย. 61
กรกฎาคม 4 – 6 ก.ค. 61
สิงหาคม 8 – 10 ส.ค. 61
กันยายน 10 – 12 ก.ย. 61
ตุลาคม 3 – 5 ต.ค. 61
พฤศจิกายน 7 – 9 พ.ย. 61
ธันวาคม 19 – 21 ธ.ค. 61

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainerinthai.com/จปเทคนิค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: